Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικευομένων


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι προσπάθειες κατοχύρωσης ενός αξιόπιστου εκπαιδευτικού προγράμματος για την απόκτηση της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής στην Ελλάδα υπήρξαν αρκετές αλλά δυστυχώς δεν ευοδώθηκαν. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει ένα ενιαίο, επιστημονικά εγκεκριμένο από τα αρμόδια ιατρικά όργανα και κυρίως υποστηριζόμενο και ελεγχόμενο από την πολιτεία, προσαρμοσμένο στις ελληνικές ανάγκες εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η ποιότητα εκπαίδευσης των ειδικευομένων είναι θέμα τύχης και συγκυρίας, καθώς εξαρτάται από τη λίστα προτεραιότητας, την κατεύθυνση που έχει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κλινική στην οποία έχουν επιλέξει να ‘‘βάλουν τα χαρτιά τους’’, αλλά κυρίως από τις ικανότητες, τις γνώσεις και τη διάθεση αυτών που τυγχάνουν εκπαιδευτές τους, χωρίς ποτέ να ερωτηθούν ή να αξιολογηθούν για την ποιότητα του έργου αυτού. Σπουδαιότατη παράμετρο της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί η προσωπική διάθεση για μάθηση και ο κόπος του κάθε ειδικευόμενου προσωπικά, στην προσπάθειά του να καλύψει τα κενά και τις ασυνέχειες της υφιστάμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής μας έχει ως στόχο , να  εκπαιδεύσει  αυτάρκεις γενικούς χειρουργούς , που να μπορούν να σταθούν επάξια σε οποιοδήποτε περιβάλλον από αυτό ενός μεγάλου πανεπιστημιακού νοσοκομείου μέχρι αυτό ενός μικρού περιφερειακού νοσοκομείου.


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρώτο έτος της ειδικότητας αποτελεί την περίοδο προσαρμογής του ειδικευόμενου στις συνήθειες και τις ιδιαιτερότητες της ειδικότητας και της Κλινικής. Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού θα πρέπει να καλυφθούν κυρίως τα τυχόν κενά στη θεωρητική κατάρτιση, ενώ ο ειδικευόμενος θα πρέπει να αποκτήσει βασικές κλινικές δεξιότητες, να εξοικειωθεί με το χώρο του χειρουργείου και να εκτεθεί σε κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες σε όλες της χειρουργικές ειδικότητες.

Στο δεύτερο έτος της ειδικότητας ο ειδικευόμενος θα πρέπει να έχει αποκτήσει τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες και να αρχίσει να εμβαθύνει στη Γενική Χειρουργική. Θα πρέπει στο έτος αυτό να μπορεί να παίξει ένα ξεκάθαρο ρόλο ως μέλος μιας χειρουργικής ομάδας, να μπορεί να χειριστεί αρρώστους στα εξωτερικά ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, να προετοιμάζει το πρόγραμμα χειρουργείου και να είναι σε θέση να εκτελεί υπό επίβλεψη κάποιες επεμβάσεις μικρής βαρύτητας. Επίσης πρέπει να μπορεί να χειρίζεται όλους τους ασθενείς στην Κλινική τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά.

Στο τρίτο έτος της ειδικότητας η εκπαίδευση θα αφιερώνεται στην εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα δύο πρώτα έτη, στη βελτίωση των κλινικών ικανοτήτων, στη βελτίωση των τεχνικών επιδεξιοτήτων των γνωστών επεμβάσεων αλλά και στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για πιο περίπλοκες επεμβάσεις κατάλληλες για το έτος αυτό.

Στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο έτος της ειδικότητας ο ειδικευόμενος θα αναπτύξει δεξιότητες σε περισσότερο απαιτητικές επεμβάσεις και θα εφοδιαστεί με τις ελάχιστες απαιτούμενες γνώσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής, ενώ παράλληλα μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητες σχετικές με ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του. Ο ειδικευόμενος του έκτου έτους θα επιφορτίζεται με ευθύνες ‘‘νεαρού ειδικευμένου’’.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ          

Η εκπαίδευση είναι διαδικασία ενεργής και μεταβαλλόμενη και εξαρτάται άμεσα από τα εκπαιδευόμενα άτομα και τις εκάστοτε συνθήκες. Οι ειδικευόμενοι μπορούν να επικοινωνούν άμεσα και ανεξάρτητα με τον υπεύθυνο εκπαίδευσης για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την εκπαίδευση τους. Επιπρόσθετα σε τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται συνάντηση όλων των ειδικευομένων με τον υπεύθυνο εκπαίδευσης για συνολική επισκόπηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ο ειδικευόμενος οφείλει να καταγράφει τις δραστηριότητές του και τη συμμετοχή του στις χειρουργικές επεμβάσεις ανεξαρτήτως του ρόλου που έχει σε αυτές. Μέσω αυτών δίδεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο εκπαίδευσης να ελέγχει την πορεία κάθε ειδικευόμενου. Άλλωστε ο πίνακας χειρουργικών επεμβάσεων στο πέρας του χρόνου ειδίκευσης είναι απαραίτητο να υπογραφεί από το Διευθυντή της Κλινικής για το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Για την απόκτηση χειρουργικής εμπειρίας απαιτείται ο ειδικευόμενος (με το τέλος της ειδικότητας) να έχει συμπληρώσει ένα ελάχιστο αριθμό 1200 επεμβάσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μικροεπεμβάσεις. Στον πίνακα επεμβάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι μικροεπεμβάσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 50 % του συνόλου.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ο ειδικευόμενος οφείλει να συμμετέχει ενεργά στα προγραμματισμένα μαθήματα και τη βιβλιογραφική ενημέρωση της Κλινικής, ενώ ενθαρρύνεται να συμμετέχει στο ερευνητικό – συγγραφικό έργο της Κλινικής (δημοσίευση εργασιών, ανακοινώσεις σε συνέδρια) .
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ο ειδικευόμενος με το πέρας του 2ου έτους της ειδικότητας θα πρέπει να έχει αποκτήσει τις κάτωθι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις στο επίπεδο των βασικών επιστημών και των συνήθων χειρουργικών καταστάσεων, οι οποίες θα αξιολογούνται από το Διευθυντή της Κλινικής και τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης.

Γνώσεις βασικών επιστημών

1. Ανατομία
α. Ανάπτυξη και εμβρυολογία
β. Μακροσκοπική και μικροσκοπική ανατομία οργάνων και άλλων δομών
γ. Επιφανειακή ανατομία
δ. Απεικονιστική ανατομία

2.Φυσιολογία
α. Ομοιόσταση
β. Θερμορύθμιση
γ. Μεταβολικοί δρόμοι και ανωμαλίες
δ. Απώλεια αίματος και υποβολαιμικό shock
ε. Σήψη και σηπτικό shock
στ. Ισοζύγιο υγρών και χορήγηση υγρών
ζ. Οξεοβασική ισορροπία
η. Αιμορραγία και αιμόσταση
θ. Διατροφή

3. Φαρμακολογία
α. Χορήγηση φαρμάκων χρησιμοποιούμενων στις χειρουργικές παθήσεις (    αναλγητικά, αντιβιοτικά, καρδιαγγειακά, αντιεπιληπτικά, αντιθρομβωτικά, αναπνευστικά, νεφρικά, ενδοκρινολογικά, αντιδιαβητικά και τοπικά αναισθητικά)
β. Αρχές γενικής αναισθησίας
γ. Αρχές χορήγησης αντικαρκινικών φαρμάκων

4. Παθολογία
α. Φλεγμονή
β. Επούλωση τραύματος
γ. Κυτταρικός τραυματισμός
δ. Νέκρωση ιστού και απόπτωση
ε. Αγγειακές βλάβες
στ. Διαταραχές ανάπτυξης, διαφοροποίησης, μορφογέννεσης
ζ. Χειρουργική ανοσολογία
η. Χειρουργική αιματολογία
θ. Χειρουργική βιοχημεία
ι. Παθολογία της νεοπλασίας
ια. Σταδιοποίηση των όγκων
ιβ. Ανάπτυξη όγκων και μεταστάσεων
ιγ. Αρχές σταδιοποίησης και grading
ιδ. Αρχές θεραπευτικής ογκολογίας
ιε. Αρχές πληθυσμιακού ελέγχου
ιστ. Παθολογία συγκεκριμένων συστημάτων σχετικών με τη χειρουργική ειδικότητα

5. Μικροβιολογία
α. Μικροοργανισμοί σπουδαίοι για το χειρουργικό ασθενή
β. Λοιμώξεις μαλακών μορίων
γ. Πηγές λοιμώξεων
δ. Σήψη και σηπτικό σόκ
ε. Ασηψία και αντισηψία
στ. Αρχές disinfection και αποστείρωσης
ζ. Αντιβιωτικά (προφύλαξη και ανάπτυξη αντίστασης)
η. Αρχές αντιμετώπισης ασθενών υψηλού κινδύνου
θ. Νοσοκομειακές λοιμώξεις

6. Διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία

Συνήθεις Χειρουργικές Καταστάσεις
1. Συμπτώματα ή σύνδρομα εμφάνισης
α. Κοιλιακός πόνος
β. Κοιλιακή διάταση
γ. Αλλάγες στις εντερικές συνήθειες
δ. Αιμορραγία ΓΕΣ
ε. Αιμορραγία ορθού
στ. Δυσφαγία
ζ. Δυσπεψία
η. Ικτερος

2. Παθήσεις μαστού
α. Ογκίδια και έκκριμα μαστού
β. Μασταλγία

3. Περιφερική αγγειακή νόσος (συμπτώματα και σύνδρομα)
α. Χρόνια και οξεία ισχαιμία άκρου
β. Ανευρυσματική νόσος
γ. Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια
δ. Κιρσοί
ε. Έλκη

4. Καρδιαγγειακή και πνευμονική νόσος
Περιλαμβάνει στεφανιαία νόσο, νεόπλασμα βρόγχων, αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χωροκατακτητικές βλάβες θώρακος

5. Γεννητο-ουρητηρική νόσος (συμπτώματα και σύνδρομα)
α. Οσφυικός πόνος
β. Αιματουρία
γ. Επίσχεση ούρων
δ. Νεφρική ανεπάρκεια
ε. Διογκώσεις οσχέου
στ. Πόνος όρχεων
 
6. Τραύμα και ορθοπαιδική (συμπτώματα και σύνδρομα)
α. Οσφυικός πόνος
β. Απλά κατάγματα και εξαρθρήματα
γ. Σύνδρομο διαμερίσματος
δ. Μεταστατική οστική νόσος
ε. Κοινές περιφερικές νευροπάθειες

7. Παθήσεις δέρματος, κεφαλής και τραχήλου (συμπτώματα και σύνδρομα)
α. Διογκώσεις τραχήλου
β. Επίσταξη
γ. Απόφραξη ανώτερων αναπνευστικών οδών
δ. Καλοήθεις και κακοήθεις δερματικές και υποδόριες βλάβες
ε. Καλοήθεις και κακοήθεις βλάβες στόματος και γλώσσας

8. Νευρολογία – Νευροχειρουργική (συμπτώματα και σύνδρομα)
α. Κεφαλαλγία
β. Άλγος προσώπου
γ. Κώμα
δ. Χωροκατακτητικές βλάβες

9. Ενδοκρινολογία (συμπτώματα και σύνδρομα)
α. Διογκώσεις τραχήλου
β. Οξείες ενδοκρινικές κρίσεις
γ. Θυρεοειδικές και παραθυρεοειδικές κρίσεις
δ. Νόσοι επινεφριδίων
ε. Διαβήτης
 
Επίσης, αναφορικά με τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες συμμετέχει ή διενεργεί ο ειδικευόμενος, θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση των ενδείξεων, της χειρουργικής παθολογίας, της χειρουργικής ανατομίας και της εγχειρητικής τεχνικής καθώς και των επιπλοκών και της προ- και μετεγχειρητικής πορείας.
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού ο ειδικευόμενος θα πρέπει να αποκτήσει την εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στα κάτωθι καθημερινά καθήκοντα και καταστάσεις :
 • Προεγχειρητική αξιολόγηση και προετοιμασία ασθενών
 • Ερμηνεία συνήθων εργαστηριακών εξετάσεων
 • Ερμηνεία συνήθων απεικονιστικών εξετάσεων
 • Βασική ερμηνεία ΗΚΓ
 • Βασική ερμηνεία αερίων αίματος
 • Ρύθμιση ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτικών/οξεοβασικών διαταραχών
 • Διερεύνηση μετεγχειρητικού πυρετού

Επιπλέον θα πρέπει να αποκτήσει τις κάτωθι βασικές κλινικές δεξιότητες :
 • Αιμοληψία
 • Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα
 • Αιμοληψία από ΚΦΓ
 • Λήψη αρτηριακού αίματος
 • Τοποθέτηση ουροκαθετήρα  Folley
 • Τοποθέτηση και καθήλωση  ουροκαθετήρα  Tiemann
 • Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα Levine
 • Τοποθέτηση ρινοεντερικού σωλήνα
 • Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης
 • Μέτρηση ενδοκοιλιακής πίεσης
 • Αφαίρεση ραμμάτων / παροχετεύσεων – Φροντίδα χειρουργικών τραυμάτων
 • Διαχείρηση επιπεπλεγμένων χειρουργικών τραυμάτων
 • Διαχείρηση / Φροντίδα  στομιών
 • Τοποθέτηση σωλήνων αερίων
 • Εκτέλεση υποκλυσμών
 
Στο πεδίο των χειρουργικών δεξιοτήτων, με το πέρας του έτους αυτού ο ειδικευόμενος θα πρέπει να έχει αποκτήσει ευχέρεια στα εξής :
 • Συρραφή δέρματος /θλαστικών τραυμάτων – Δέσιμο χειρουργικών κόμπων
 • Χορήγηση τοπικής αναισθησίας
 • Εξοικείωση με χώρο χειρουργείου (αποστείρωση,ένδυση κλπ)
 • Προετοιμασία ασθενούς (αντισηψία δέρματος, στρώσιμο οθονίων κλπ)
 • Ασφαλής συμμετοχή ως βοηθού στο Χ/Ο – Εξοικείωση με βασικά εργαλεία
 • Ασφαλής συμμετοχή ως 2ου  βοηθού σε λαπαροσκοπικό Χ/Ο – Χειρισμός κάμερας
 • Δημιουργία πνευμοπεριτοναίου (Verres) – Τοποθέτηση trocars
 
Τέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τις παρακάτω μικροεπεμβάσεις :
 • Ονυχεκτομή, Αφαίρεση σπίλων/ σμηγμ.κύστεων/ λιπωμάτων κλπ
 • Διενέργεια βιοψιων δέρματος-μυός
 • Διάνοιξη-παροχέτευση παραεδρικού αποστήματος
 • Διάνοιξη-παροχέτευση αιματώματος
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού ο ειδικευόμενος θα πρέπει να αποκτήσει την εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στα κάτωθι καθημερινά καθήκοντα και καταστάσεις, με τις οποίες φυσικά θα είναι επιφορτισμένος και στα υπόλοιπα έτη της ειδικότητας  :
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση οξέων περιεγχειρητικών καρδιολογικών συμβαμάτων
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση οξέων περιεγχειρητικών αναπνευστικών συμβαμάτων
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση οξέων περιεγχειρητικών νευρολογικών συμβαμάτων
 • Αναγνώριση μετεγχειρητικών επιπλοκών (αιμορραγίας, χολόρροιας κλπ)
 • Ρύθμιση σακχάρου ασθενούς
 • Γνώση έναρξης και διακοπής αντιπηκτικής αγωγής
 • Αναγνώριση ενδείξεων διασωλήνωσης ασθενούς
 • Ασφαλής διαχείρηση μετάγγισης αίματος και παραγώγων
 • Ασφαλής και αποτελεσματική χορήγηση αναλγησίας
 • Γνώση συνήθων αντιμικροβιακών σχημάτων
 • Γνώση σχημάτων χορήγησης εντερικής – παρεντερικής διατροφής
 • Αναγνώριση συμβαμάτων σχετιζόμενων με το είδος αναισθησίας (ραχιαία, επισκληρίδιος)
 • Εκτίμηση ασθενούς με οξεία χειρουργική πάθηση στο ΤΕΠ
 • Εκτίμηση πολυτραυματία στο ΤΕΠ
 • Χειρουργική εκτίμηση ασθενούς νοσηλευομένου σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου
 • Εκτίμηση ασθενούς στα τακτικά Ε.Ι

Επιπλέον θα πρέπει να αποκτήσει τις εξής κλινικές και χειρουργικές δεξιότητες :
 • Συμμετοχή ως 1ου βοηθού σε λαπαροσκοπικό Χ/Ο – Βασικός χειρισμός εργαλείων
 • Διάνοιξη – Σύγκλειση κοιλιακού τοιχώματος (αφορά και το 3ο έτος)
 • Ορθοσκόπηση
 
Θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τις παρακάτω μικροεπεμβάσεις :
 • Διενέργεια σύνθετων μικροεπεμβάσεων(κύστη κόκκυγα, μορφώματα μαστού κλπ)
 • Διενέργεια βιοψιών κροταφικής αρτηρίας
 • Διενέργεια βιοψιών λεμφαδένων (αφορά και το 3ο έτος).
 
Ο ειδικευόμενος θα εκτελεί υπό επίβλεψη τις κάτωθι χειρουργικές επεμβάσεις:
 • Πλαστική ομφαλοκήλης
 • Πλαστική βουβωνοκήλης
 • Κήλη λευκής γραμμής
 • Αποκατάσταση υδροκήλης κατά Jaboulay
 • Αποκατάσταση κιρσοκήλης κατά Ivanissevic
 • Αποκατάσταση κιρσοκήλης κατά Palomo
 • Ορχεκτομή
 • Περιτομή – Αποκατάσταση βραχέος χαλινού
 • Εκτομή υποδόριου παραεδρικού συριγγίου
 • Ανοικτή χολοκυστεκτομή
 • Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (αφορά και το 3ο έτος)
 • Δημιουργία χολοκυστοστομίας
 • Σκωληκοειδεκτομή
 • Συρραφή διάτρησης έλκους στομάχου
 • Εκτομή συστήματος πόρων μαστού (επεμβάσεις Urban και Attkins)
 • Δακτυλικός ακρωτηριασμός
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού ο ειδικευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τις κάτωθι ιατρικές πράξεις:
 • Κολποσκόπηση
 • Τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής
 • Τοποθέτηση θωρακοσωλήνα  Bulleau
 • Παρακέντηση πλευριτικών συλλογών
 • Παρακέντηση ασκιτικών συλλογών
 • Τοποθέτηση υπερηβικού ουροκαθετήρα (αφορά και το 4ο έτος)
 • Διενέργεια διαγνωστικής περιτοναϊκής πλύσης Lavage
 
Ο ειδικευόμενος θα εκτελεί υπό επίβλεψη τις κάτωθι χειρουργικές επεμβάσεις :
 • Πλαστική μηροκήλης
 • Αποκατάσταση μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης
 • Αντιμετώπιση διασφιγκτηριακού/μεσοσφιγκτηριακού συριγγίου με ράμμα Setton
 • Πλάγια έσω σφιγκτηροτομή
 • Αιμορροϊδεκτομή κατά Milligan-Morgan
 • Αντιμετώπιση αιμορροϊδοπάθειας με τη μέθοδο HAL
 • Εντερεκτομή
 • Δημιουργία ειλεοστομίας
 • Σύγκλειση ειλεοστομίας
 • Δημιουργία κολοστομίας αγκύλης
 • Δεξιά ημικολεκτομή
 • Εγκαρσιεκτομή
 • Πυλωροπλαστική (Heineke-Mikulitz, Finney κλπ)
 • Δημιουργία γαστροστομίας (Stamm, Jennaway κλπ)
 • ΓΕΑ
 • Κινητοποίηση δωδεκαδακτύλου (χειρισμός Kocher)
 • Διερεύνηση χοληδόχου πόρου – συρραφή
 • RFA
 • Απλή μαστεκτομή
 • Διαμετατάρσιος ακρωτηριασμός
 • Σαφηνεκτομή
 • Εμβολεκτομή μηριαίας αρτηρίας
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
Ο ειδικευόμενος θα εκτελεί υπό επίβλεψη τις κάτωθι χειρουργικές επεμβάσεις :
 • Πλαστική υποτροπιάζουσας κήλης
 • Πλαστική άλλων κηλών
 • Ανοικτή εκπυρήνιση κύστης ωοθήκης – Ωοθηκεκτομή
 • Εκτομή όγκων εξαρτημάτων
 • Επείγουσα λαπαροτομία για έκτοπο κύηση
 • Αιμορροϊδεκτομή κατά Longo
 • Αμφοτερόπλευρη σφιγκτηροτομή για στένωση πρωκτού
 • Εκτομή απόφυσης Meckel
 • Σύγκλειση κολοστομίας αγκύλης
 • Αριστερή ημικολεκτομή
 • Σιγμοειδεκτομή
 • Επέμβαση Hartmann
 • Βαγοτομή (στελεχιαία, εκλεκτική, υπερεκλεκτική)
 • Διερεύνηση χοληδόχου πόρου (τοποθέτηση Kehr)
 • Χολοπεπτική αναστόμωση
 • Αντιμετώπιση εχινοκόκκου κύστης ήπατος   
 • Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή
 • Λαπαροσκοπική ωοθηκεκτομή
 • Μαστεκτομή/Τμηματική εκτομή + μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός
 • Θυρεοειδεκτομή
 • Σπληνεκτομή (ολική, υφολική)
 • Ακρωτηριασμός κάτωθεν του γόνατος
 • Μεσομηριαίος ακρωτηριασμός
 • Εμβολεκτομή βραχιονίου αρτηρίας
 • Δημιουργία τραχειοστομίας
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
Ο ειδικευόμενος θα εκτελεί υπό επίβλεψη τις κάτωθι χειρουργικές επεμβάσεις :
 • Μερική κυστεκτομή
 • Διορθική εκτομή πολύποδα ορθού - πρωκτού
 • Πρόσθια εκτομή του ορθού
 • Γαστρεκτομή (ολική, υφολική)
 • Δωδεκαδακτυλεκτομή με διατήρηση κεφαλής παγκρέατος
 • Σφηνοειδής δωδεκαδακτυλεκτομή
 • Εκπυρήνιση όγκου δωδεκαδακτύλου
 • Αντιπαλινδρομικέςεπεμβάσεις (Nissen, Toupet, Dor, Hill, Belsey-Mark κλπ)
 • Οισοφαγομυοτομή κατά Heller
 • Εκτομή οισοφαγικού εκκολπώματος (επιφρενικού, Zenker κλπ)
 • Μυοτομή άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα
 • Παροχέτευση ψευδοκύστης παγκρέατος (κυστεογαστροστομία, κυστεονηστιδοστομία)
 • Παραθυρεοειδεκτομή
 • Επινεφριδεκτομή
 • Επείγουσα σπληνεκτομή
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
Ο ειδικευόμενος θα εκτελεί υπό επίβλεψη τις κάτωθι χειρουργικές επεμβάσεις :
 • Νεφρεκτομή (ολική, υφολική)
 • Υστερεκτομή (ολική, υφολική)
 • Χαμηλή πρόσθια εκτομή του ορθού
 • Σύγκλειση Hartmann κολοστομίας
 • Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή του ορθού
 • Υφολική κολεκτομή
 • Ολική κολεκτομή – Δημιουργία J θυλάκου
 • Διακοιλιακές επεμβάσεις πρόπτωσης ορθού (resection-rectopexy, Wells, DeHoer κλπ)
 • Αποκατάσταση διαφραγματοκήλης
 • Οισοφαγογαστρεκτομή – Οισοφαγεκτομή (Lewis, παρεμβολή στομάχου/ λεπτού/παχέος κλπ)
 • Δημιουργία οισοφαγοστομίας
 • Αποκατάσταση τραχειοοισοφαγικού συριγγίου
 • Περιφερική παγκρεατεκτομή +/- σπληνεκτομή
 • Λαπαροσκοπική θολοπτύχωση (Nissen, Toupet, Dor)
 • Λαπαροσκοπική οισοφαγομυοτομή κατά Heller
 • Παγκρεατο12δακτυλεκτομή ( εγχείρηση κατά Whipple )
 • Όγκοι οπισθοπεριτοναίου
 • Ενδοκοιλιακά σαρκώματα
 • Τμηματεκτομές ήπατος
 • Αριστερή ηπατεκτομή
 • Αντιμετώπιση κακώσεων χοληφόρων
 • Αντιμετώπιση τραυματικών κακώσεων ήπατος
 • Παγκρεατονηστιδοστομία Puestow
 • Ολική παγκρεατεκτομή
 
Το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι δραστηριότητες που αναγράφονται σε αυτό, προκειμένου να εφαρμοστεί ,προυποθέτει την επαρκή κατάρτιση , συνέπεια , επιμέλεια , διαρκή συμμετοχή και προσφορά στο έργο της Κλινικής από πλευράς ενός εκάστου των ειδικευομένων.